Kwanko ma zupe?nie now? platform? ju? przygotowan? dla Ciebie sprawd? tutaj

Black Friday dzie? 15: nie pomi? ?adnego etapu i b?d? gotów na czas

HOME / ACADEMY /

Poprzedni artykuł Poprzedni

Następny artykuł Kolejny

9

listop
2018

Przed zbli?aj?cymi si? ?wi?tami, zakupowe szale?stwo daje si? powoli odczu?.  Do Bo?ego Narodzenia jeszcze daleko, ale du?ymi krokami zbli?a si? inne wydarzenie: Black Friday. Znane marki ju? finalizuj? swoje plany marketingowe na ten okres i przygotowuj? swoje kampanie.

Dla przypomnienia lub wyja?nienia: Black Friday to ameryka?ska inicjatywa handlowa, maj?ca miejsce w weekend ?wi?ta Dzi?kczynienia {Thanksgiving}. Rozszerza si? ona stopniowo na reszt? ?wiata, w tym Polsk?. Pi?tek 23 listopada: to w?a?nie ten dzie?.

Podnie? ci?nienie

Wydarzenie to, nabiera rozmachu na ca?ym ?wiecie, dlatego warto przypomnie? o nim swoim klientom. Niektórzy z nich mog? o nim w ogóle nie wiedzie? lub nie rozumie?, na jak? skal? prowadzone s? kampanie marketingowe w tym czasie.

Dlatego dwa czy trzy tygodnie wcze?niej warto ich tym zainteresowa?. W dyplomatyczny sposób, namawia? do zapisania si? do newslettera, dzi?ki któremu nie przegapi? informacji o zbli?aj?cych si? ofertach promocyjnych.

Warto wspó?pracowa? z partnerami: dlaczego by nie zorganizowa? prapremiery Czarnego Pi?tku w?a?nie z nimi?

Zapowiedz swoje oferty, aby Twoja spo?eczno?? mog?a si? na nie przygotowa?. Mo?esz zaproponowa? ofert? 40-procentowej zni?ki na dany produkt obowi?zuj?c? od 23 listopada od 00:01, 30% na inny produkt od 10:00, a 20% od 14:00 itd.

Zoptymalizuj Twoje marketingowe kampanie mailowe.

Wiadomo?? marketingowa jest cz?sto kluczem do sukcesu Czarnego Pi?tku. Jako ?e b?dziesz bardzo zaj?ty w nadchodz?cych tygodniach, spróbuj przygotowa? najwi?cej jak to mo?liwe wcze?niej i opracuj swoje kampanie z wyprzedzeniem. Oto kilka przyk?adów:

• Pozostawione koszyki

To automatyczne przypomnienia wysy?ane po kilku godzinach po opuszczeniu strony przez odwiedzaj?cego. Mo?esz nawet przygotowa? kilka z wyprzedzeniem w zale?no?ci od kategorii produktu lub warto?ci koszyka.

• Przypomnienia w 7. dniu, w 3. i w 1.

To dobry sposób na zdobycie lojalno?ci klientów. Mo?esz stworzy? nawet spersonalizowane scenariusze zgodnie z dzia?aniami podj?tymi w poprzednich kamapaniach. Np. wys?a? bon zni?kowy jedynie do odbiorców, którzy klikn?li na jeden z linków z pierwszego lub drugiego maila.

Je?li automatyzacja jest niezb?dna, przetestuj wszystkie procesy wcze?niej. Nie ma nic gorszego ni? uruchomi? maszyn? nie wiedz?c, ?e jest uszkodzona. Chodzi w szczególno?ci o maile transakcyjne (potwierdzenie dokonania zakupu, zatwierdzenie p?atno?ci, wysy?ka, dostawa itd), które nadaj? wiarygodno?ci wizerunkowi marki.

Przygotuj dedykowane landing pages

Design, wiadomo?ci kluczowe, integracja ze stronami… to ostatnia prosta, aby sko?czy? prac? przed wielkim startem.
Ka?da landing page musi zosta? poddana dok?adnym testom przed jej uruchomieniem. Przetestuj linki, dokonaj analizy SEO, sprawd? tre?? i form?: kontrola ortografii, dzia?anie responsive design, test na ró?nych urz?dzeniach, pr?dko?? ?adowania si? strony, etc.

Nale?y d??y? do doskona?o?ci, a Ty masz jeszcze kilka dni, ?eby si? do tego przygotowa?.

Przygotuj odpowiednio swój back-office

Wyobra? sobie scenariusz rodem z koszmaru: serwis zawiesi? si? i nie dzia?a strona internetowa w przeddzie? Black Friday o 23:00 godzinie. Trzeba zrobi? wszystko, aby ten scenariusz nigdy si? nie zi?ci?. Dlatego upewnij si?, ?e Twój serwer i po??czenie podo?aj? w razie masowych równoczesnych odwiedzin. Przewid? to z dostawc? sieci i w ramach hostingu. Konieczna jest ich mobilizacja i szybka reakcja poprzedzona seri? testów przed startem.

Wyobra? sobie wszystkie inne katastroficzne scenariusze: strajk ?rodków komunikacji miejskiej uniemo?liwiaj?cy Twoim pracownikom dzia?u wsparcia dotarcie do pracy, epidemia grypy, która dotyka Twoich deweloperów…

Black Friday jest nie do przegapienia, Twoi klienci nie mog? wiedzie?, co dzieje si? w back-officie. Nale?y przewidzie? plan B i plan C. Zabezpiecz si?: prawie nigdy si? z nich nie korzysta, lecz gdy zachodzi ju? taka konieczno??, to oddychamy z ulg?, ?e je mamy.

Roz?ó? w czasie oferty

Nie wprowadzaj wszystkiego w tym samym czasie.

Mimo ?e Black Friday trwa bardzo krótko (jeden dzie? lub nieco d?u?ej u niektórych e-sprzedawców), nale?y do niego podchodzi? jak do maratonu, a nie jak do sprintu. Przygotuj magazyn, aby opublikowa? oferty o pó?nocy w dniu startu, ale tak?e rano w pi?tek, w po?udnie, wieczorem itd.

Celem jest sta?y nap?yw odwiedzaj?cych, których nale?y nasyca? ofertami. Dynamika handlowa b?dzie lepsza.

B?d? transparentny

Wyj?tkowo?? i pilno?? to dwa s?owa pasuj?ce do Black Friday. Jasno podaj dost?pn? liczb? sztuk lub godziny obowi?zywania oferty. Odliczanie czas na przyk?ad sprawdza si? doskonale. Mo?esz równie? wy?wietli? liczb? osób, które ogl?daj? produkt w tym samym momencie.

Celem nie jest wywieranie presji na kliencie, ale przemycenie wyj?tkowego charakteru dnia. To równie? skuteczny sposób, aby zoptymizowa? konwersje i stworzy? wydarzenie.

Zbli?a si? Black Friday. Nie my?l, ?e ju? za pó?no – jeszcze nic straconego. Maj?c metod?, dobrze zarz?dzaj?c priorytetami, ze skutecznymi partnerami b?dziesz gotów na czas 23 listopada 2018! Skontaktuj si? z naszym zespo?em, aby otrzyma? propozycj? spersonalizowanego wsparcia na Black Friday, nie jest za pó?no!

Udostępnij ten artykuł