Kwanko ma zupe?nie now? platform? ju? przygotowan? dla Ciebie sprawd? tutaj

Black Friday: opracuj strategi? sprzeda?y

HOME / ACADEMY /

Poprzedni artykuł Poprzedni

Następny artykuł Kolejny

27

wrzes
2018

Akcje takie jak Black Friday nie mog? by? nieprzemy?lane. Ich powodzenie zale?y od doskona?ej organizacji, jasnej strategii i starannego planowania. Jest to spore wyzwanie, bior?c pod uwag? niesko?czon? liczb? priorytetów, jakimi zarz?dzaj? na co dzie? specjali?ci od marketingu. Je?li chcesz wiedzie?, jak odnie?? sukces, i udoskonali? sposób dzia?ania, zacznij ju? teraz. Jak? Ju? wyja?niamy.

Przed akcj? Black Friday: wytrwa?o?? i systematyczno??

Black Friday to wydarzenie najwy?szej rangi. Nikt nie zorganizuje mistrzostw ?wiata w trzy dni, prawda? Tu jest tak samo. Aby wywo?a? szale?stwo zakupowe w?a?ciwe Czarnemu Pi?tkowi, najpierw nale?y przyci?gn?? sta?? liczb? odwiedzaj?cych witryn?.

Programy partnerskie: jak osi?gn?? trwa?o?? i regularno??

Im wi?cej mówi si? o marce w sposób jasny i uporz?dkowany, tym lepiej. Programy partnerskie to kana?y sprzeda?y i promocji, którymi trzeba si? zainteresowa? na samym wst?pie. Dzi?ki nim partnerzy mog? sta? si? d?wigni? w generowaniu i zwi?kszaniu regularnego ruchu. Im wi?cej atrakcyjnych i warto?ciowych tre?ci (teksty, obrazy, banery, specyficzne sformu?owania itp.) otrzyma sie? partnerów, tym b?dzie skuteczniejsza.

Najwa?niejsze jest to, aby marketing afiliacyjny zosta? wpisany w strategi? rozwoju marki. Dzi?ki programowi CPA bud?et na reklam? nie b?dzie zmarnowany, a ka?dy zainwestowany grosz b?dzie mia? prawdziwe znaczenie.

Lead nurturing i inbound marketing: dba?o?? o leady a? do kulminacyjnego momentu

Bardzo wa?ne jest utrzymywanie regularnych kontaktów i ci?g?e przyci?ganie odwiedzaj?cych. Ale trzeba jeszcze umie? to wykorzysta?. Jednym z sekretów sukcesu jest skuteczne powi?zanie strategii lead nurturing ze strategi? inbound marketing. Jasna tre?? o wysokiej warto?ci dodanej i cz?sto aktualizowana przyci?ga sta?ych odbiorców. Natomiast zoptymalizowany lejek sprzeda?owy, który obejmuje wszystkie najwa?niejsze etapy procesu zakupowego i jest dopasowany do kupuj?cych (buyer personas), umo?liwia stworzenie pe?nej wizji potencja?u handlowego zwi?zanego z Black Friday. A zatem trzeba tak skutecznie zdobywa? leady, aby doprowadzi? w sposób kontrolowany do zakupów w odpowiednim momencie.

Aplikacje mobilne: zwielokrotniona liczba linków przekierowuj?cych do produktów

Aplikacja mobilna powinna by? jak najcz??ciej pobierana. Dzi?ki temu potencjalni nowi, ale tak?e starzy klienci, maj? wi?ksze szanse zobaczy? produkty. Je?li prowadzisz tak?e sklep tradycyjny, wa?nym atutem b?dzie odpowiednie okre?lenie lokalizacji. W?a?cicielom aplikacji mobilnej mo?esz przes?a? powiadomienie o akcji Black Friday.

W trakcie akcji Black Friday: uruchomienie wszystkich d?wigni ROI

Tego dnia wszyscy jednocze?nie staj? do wy?cigu. Trzeba zatem uprawia? skuteczny sprint, który opiera si? na narz?dziach wypracowuj?cych ROI. Cel: sprzeda? i zakup Jest wiele d?wigni marketingowych, które w odpowiednim momencie pomog? zrobi? z potencjalnych klientów faktycznych nabywców. Oto kilka przyk?adów.

E-mail marketing: tworzenie scenariuszy zautomatyzowanych i zindywidualizowanych

Na podstawie bazy potencjalnych klientów na danym etapie w lejku sprzeda?owym mo?na skorzysta? z automatycznych scenariuszy marketingowych, aby rozpowszechni? w?a?ciw? wiadomo?? w odpowiedniej chwili. Promocje specjalne, zni?ki, cena dnia… ka?da cz??? bazy danych musi by? opracowana indywidualnie, aby dostosowa? w?a?ciwe podej?cie i wywo?a? u klienta niepowtarzalne do?wiadczenie.

Poprzez zewn?trzne bazy danych oraz opt-in mo?na poinformowa? o promocjach ogromn? liczb? internautów zainteresowanych atrakcyjnymi ofertami. Na tak? d?wigni? trzeba przeznaczy? konkretny bud?et i powierzy? go odpowiedniemu managerowi, który wybierze bazy danych najlepsze dla celów marki w op?acalnym modelu CPC lub CPM. Oferta musi by? bardzo widoczna, aby ruch przekszta?ci? si? w konkretn? sprzeda?.

Chatbots: dywersyfikacja strategii

Podczas akcji takiej jak Black Friday trzeba zbudowa? wi?? emocjonaln? z potencjalnymi klientami. Sposobem mo?e by? wydajne narz?dzie komunikacji, jakim jest program chatbot. Program mo?e prowadzi? konwersacje z po??czonymi u?ytkownikami i rozpoznawa? ich preferencje. Chatbot odpowiada tak?e na najwa?niejsze pytania, jakie mog? sobie zadawa? klienci, przez co odci??a dzia? obs?ugi klienta. W marketingu afiliacyjnym chatbot zwi?ksza tak?e ruch na witrynie sprzeda?y.

Reklama a serwisy spo?eczno?ciowe: o nikim nie zapomnij

Mimo wszystkich wysi?ków nie ka?dy zajrzy na Twoj? stron? w Czarny Pi?tek. Dlatego trzeba mie? tak?e mo?liwo?? szukania potencjalnych klientów tam, gdzie akurat si? znajduj?, wykorzystuj?c metod? SEA i SMA. Je?li masz narz?dzie do zarz?dzania danymi, takie jak CRM onboarding, dzia?anie b?dzie jeszcze skuteczniejsze. Mo?esz tak?e liczy? na retargeting i remarketing, aby przyci?gn?? niezdecydowanych. Warto zdecydowa? si? tak?e na obecno?? na portalach z ofertami specjalnymi, takich jak cashback czy platformy sprzeda?owe, aby w ten sposób wzmocni? wi?? z partnerami i na bie??co monitorowa? zmiany cen dzi?ki porównywarkom cen on-line.

Po akcji Black Friday: zbuduj zaufanie

Po szale?stwie Czarnego Pi?tku musisz zadba? o klientów i podj?? kilka koniecznych dzia?a?. Sprzeda? on-line to jedna sprawa. Drug? jest dba?o?? o skuteczn? dostaw?, dost?pno?? towarów i reaktywno??. Stosunki handlowe nie ko?cz? si? bowiem w momencie z?o?enia zamówienia. Wzmocnij dzia? obs?ugi klienta, reaguj na zadawane pytania i regularnie pytaj klientów o poziom zadowolenia, stosuj?c ró?ne metody (ankiety, tutoriale, dobre praktyki, FAQ i instrukcje do kupionych produktów itp.).

W ten sposób budujesz doskona?e do?wiadczenie klienta i budujesz jego lojalno??. A cel jest prosty: ma on si? sta? ambasadorem akcji w przysz?ym roku. Zatem nawi?zane relacje musz? si? utrwali? dzi?ki ofertom specjalnym i ekskluzywnym oraz wyj?tkowym produktom o du?ej warto?ci dodanej.

Dla handlowców tradycyjnych i e-handlowców Czarny Pi?tek jest trudnym okresem, który poch?ania mnóstwo energii i kreatywno?ci. Dobrze przygotowane dzia?y obs?ugi harmonijnie wspó?pracuj? i dostarczaj? klientom niepowtarzalnych do?wiadcze?, a tym samym wyprzedzaj? konkurencj?. Nasz zespó? produkcji ma odpowiednie do?wiadczenie, aby wspiera? Ci? w tym najintensywniejszym czasie sprzeda?y w roku. Zaufaj nam! Przedstawimy indywidualn? ofert? dopasowan? do Twoich potrzeb i celów.

Udostępnij ten artykuł